Burgerbegroting Emmerhout

Burgerbegroting is het gevolg van een reeks initiatieven, die in de wijk Emmerhout genomen zijn op het gebied van het nemen van eigen regie als het gaat om de eigen wijk.
Al sinds 2001 experimenteert de wijk Emmerhout met burgerinitiatieven, die tot doel hebben de wijkbewoners meer zeggenschap te geven en te laten nemen over hun eigen woonomgeving.
Na “Onze Buurt Aan Zet”, die duurde tot 2004 en die tot doel had de leefbaarheid, veiligheid, integratie en buurt parcipatie in de wijken te vergroten is Emmerhout in de ingeslagen weg doorgegaan. Dit proces liep door tot 2006.

Zelfwerkzaamheid door bewoners
In 2006 heeft de wijk via een motie van ChristenUnie en PvdA € 30.000 gekregen om projecten te ontwikkelen, die de zelfwerkzaamheid van de wijkbewoners ondersteunden. Een voorbeeld: 85 bewoners legden 300 achterpadverlichtingspunten aan. In 2008 is deze werkwijze onderzocht door de universiteit van Twente. Dit onderzoek is afgesloten met het rapport “Zelfwerkzaamheid van bewoners”.

KanWel en KanWelJong
Daarna heeft Wijkbelangen geprobeerd de focus te verleggen richting “sociaal”. De wijk heeft meegedaan aan experimenten “KanWel”( 2005) en KanWeljong(2007). Wijkbewoners werden uitgedaagd met ideeën te komen om de leefklimaat in de wijk te verbeteren.

Vouchers
Via het vouchersysteem en de daarbij behorende regiegroep hebben we vanaf 2009 tot 2012 geëxperimenteerd en gestaag doorgewerkt aan verbetering en geoefend in “regie nemen”.
Zelf een initiatief indienen , de plannen ook zelf uitvoeren en zelf budgethouder zijn.

Bewonersbedrijf “Op Eigen Houtje”
In augustus 2011 kwam een school in de wijk leeg. Via het LSA in Utrecht kon Wijkbelangen een startkapitaal krijgen, mits er een goed ondernemingsplan onder lag.
De uitgangspunten van een bewonersbedrijf ( een uit Engeland overgenomen concept Community Enterprise)  , die worden gehanteerd zijn:
Werkt aan economische, fysieke en sociale ontwikkeling van een gebied waarin de bewoners zichzelf herkennen

  • Is onafhankelijk, zelfvoorzienend en de winst vloeit terug naar de wijk
  • Komt voort uit de bewoners, is in bezit van de bewoners en wordt bestuurd door de bewoners
  • Is gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, lokale overheid, instellingen en bedrijven

Op vrijdag 6 juni 2014 is het bewonersbedrijf “Op Eigen Houtje” officieel geopend.

Emmerhoutlijm
In de tussentijd waren wij op de hoogte , dat zich de zogenaamde “doedemocratie”aan het ontwikkelen was. Vanwege het feit, dat via de WMO de drie decentralisaties ( zorg, participatie en jeugdzorg) een taak werd van de lokale overheid had Wijkbelangen zich georiënteerd op onze mogelijkheden. Uitgaande van de nota “Koers en Keuze”, waarin de focus voor een belangrijk deel ligt op de “participerende” burger heeft Wijkbelangen zich aangesloten bij de pilot “De Toegang”. Binnen die pilot hebben zij de informele zorg geclaimd.
Door het organiseren van zorgcafe’s is getracht zoveel mogelijk wijkbewoners bewust te maken van de transitie in de zorg. Een stuurgroep ontstond onder de naam “Emmerhoutlijm”, hierin werken de formele zorg en informele zorg samen en versterken zij elkaar. Alle zorginstellingen hebben zich gecommitteerd aan het logo, dat we hebben ontworpen.

Burgerbegroting
In 2014 besloot Wijkbelangen zich aan te sluiten bij het experiment Burger  begroting. Een logische stap. Het zicht krijgen op de geldstromen van de gemeente naar de wijk Emmerhout en het mee kunnen beïnvloeden van de prioritering hiervan, ins onderdeel en een organisch gevolg van de werkzaamheden richting “eigen regie” nemen.
Een groep wijkbewoners, gefaciliteerd door Wijkbelangen hebben zich aangesloten bij het experiment budgetmonitoring , dat al gaande was in Nieuw Dordrecht. Verder ontwikkelen Wijkbelangen  workshops  budgetmonitoring vanuit de gedachte van de “Rechten van de Mens”.

Tenslotte, op deze wijze ontwikkelt de EOP Wijkbelangen zich vanaf 2001 als bewonersorganisatie, die het nemen van de eigen verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft. Dit is een voorwaarde om de kansen, die een wijk biedt te kunnen ontwikkelen. Zodoende kunnen de talenten van bewoners meer naar boven komen, dat is goed voor de wijk , maar ook goed voor individuele bewoners.

Zie voor de concrete uitwerking van burgerbegroting de onderstaande link.

http://www.emmerhoutspringlevend.nl/welkom/Multimedia/Download/7260

Joke Bakker